Các ngân hàng th?c hi?n lãi su?t m?i

Ngày 27/6/2013, Th?ng d?c Ngân hàng Nhà nu?c (NHNN) dã ban hành Thông tu s? 16/2013/TT-NHNN Quy d?nh lãi su?t cho vay ng?n h?n t?i da b?ng d?ng Vi?t Nam c?a t? ch?c tín d?ng, chi nhánh ngân hàng nu?c ngoài d?i v?i khách hàng vay d? dáp ?ng nhu c?u v?n ph?c v? m?t s? linh v?c, ngành kinh t?. Theo dó lãi su?t t?i da áp d?ng d?i v?i ti?n g?i có k? h?n t? 1 d?n du?i 6 tháng là 7{f1c87110fa4dbffd4719e9803510f42f8043e37c0b32c3bb7b0eb17a7403cf51}/nam, lãi su?t cho vay ng?n h?n b?ng d?ng Vi?t Nam c?a t? ch?c tín d?ng, chi nhánh ngân hàng nu?c ngoài b?ng d?ng Vi?t Nam t?i da là 9{f1c87110fa4dbffd4719e9803510f42f8043e37c0b32c3bb7b0eb17a7403cf51}/nam, gi?m 1{f1c87110fa4dbffd4719e9803510f42f8043e37c0b32c3bb7b0eb17a7403cf51} so v?i tru?c, riêng Qu? tín d?ng nhân dân và T? ch?c tài chính vi mô ?n d?nh lãi su?t cho vay ng?n h?n b?ng d?ng Vi?t Nam t?i da là 10{f1c87110fa4dbffd4719e9803510f42f8043e37c0b32c3bb7b0eb17a7403cf51}/nam. Trong ?nh: Khách hàng giao d?ch t?i h?i s? Ngân hàng Vi?t Nam Th?nh Vu?ng theo lãi su?t m?i. ?nh: Tr?n Vi?t – TTXVN

Both comments and trackbacks are currently closed.